Eighteen Forms of the Chen Tai Ji Quan Large Frame

Eighteen Forms of the large Frame, Old Style Chen Tai Ji Quan
by Chen Zhenlei

陈式太极拳 – 18.

 1. 预备势 you4 bei4 shi4 [jű-pej š'] Preparation posture
 2. 金刚捣碓 jin1 gang1 dao3 dui4 [ťin-kang tao-tuej] Arhat's (Buddha's warrior / JinGang) swirling punch
 3. 懒扎衣 lan3 zha1 yi1 [lan-ča ji] Lazily tying one's robe
 4. 六封四闭 liu4 feng1 si4 bi4 [liou-feng s'-pi] Six sealings, four closings
 5. 单鞭 dan1 bian1 [tan-pien] Single whip
 6. 白鹤亮翅 bai2 he4 liang4 chi4 [paj-he liang-čch'] White crane spreads its wings
 7. 斜行 xie2 xing4 [sie-sing] Slanting walk
 8. 搂膝 lou3 xi1 [lou-si] Embracing the knee
 9. 上三步 shang4 san1 bu4 [šang-san-pu] First three steps
 10. 掩手肱拳 yan3 shou3 gong1 quan2 [jan-šou kung-čchűan] Concealing hand and striking with arm
 11. 高探马 gao1 tan4 ma3 [kao-tchan-ma] Stretching taller on a horse
 12. 左蹬一跟 zuo3 deng4 yi1 gen1 [cuo-teng ji-ken] Left heel kick
 13. 玉女穿梭 yu4 nu:3 chuan1 suo1 [jű-nű čchuan-suo] Jade maiden threading a shuttle
 14. 运手 yun4 shou3 [jűn-šou] Moving hands
 15. 双摆莲 shuang1 bai3 lian2 [šuang-paj-lien] Stroking the lotus twice
 16. 当头炮 dang1 tou2 pao4 [tang-tchou-pchao] Head-on cannon
 17. 金刚捣碓 jin1 gang1 dao3 dui4 [ťin-kang tao-tuej] Arhat's (Buddha's warrior / JinGang) swirling punch
 18. 收势 shou1 shi4 [šou-š'] Closing posture
chen.cz » Training » Tai Ji Quan » Eighteen Forms of the Chen Tai Ji Quan Large Frame